BALANSE PR. 31. DESEMBER   2016 2015
       
EIENDELER      
Kundefordringer 28 767 7 181
Brukskonto 45 011 45 881
Sparekonto 1 554 839 1 415 453
       
SUM EIENDELER        1 628 617      1 468 515

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD      
Prosjektfond   Note 2 443 646 325 818
Barokkfond   Note 3 150 929 147 340
Annen egenkapital 679 397 704 006
Påløpte kostnader 26 900 7 037
Kontingent for 2017 314 890 279 305
Skyldig skatt, f.penger, arb.g.avg. 12 855 5 009
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   1 628 617 1 468 515