BALANSE PR. 31. DESEMBER   2018 2017
       
EIENDELER      
Kundefordringer 80,040 100,582
Brukskonto 25,617 45,011
Sparekonto 1,591,465 1,554,839
       
SUM EIENDELER   1,706,122        1,710,753    
EGENKAPITAL OG GJELD      
Prosjektfond Note 2         373,089 466,935
Barokkfond Note 3 163,520 131,181
Annen egenkapital 833,201 782,720
Påløpte kostnader 8,341 4,125
Kontingent for neste år 317,305 318,285
Skyldig skatt, f.penger, arb.g.avg.     10,666 7,507
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   1,706,122    1,710,753