2016 2015
NOTE 1 ARRANGEMENTER, BIDRAG    
Rosekurs, garden, elvelangs 1 152 9 958
Juletretenning 17 050 29 191
Vigeland-museet 20 000 10 000
Sommerteateret      10 000         10 000
Utgifter til benker 3 852 2 569
Sum arrangementer og bidrag 52 054 61 718

 

 

NOTE 2 PROSJEKTFOND
Inngående prosjektfond 325 818 255 387
Betalt inn for benker 112 000 72 000
Utgifter til benker -3 852 -2 569
Mottatt gaver/arv/bidrag 9 680 1 000
Utgående Prosjektfond 443 646 325 818

 

 

NOTE 3 BAROKKHAGENS VENNER
Inngående Barokkfond 147 340 142 799
Andel kontingentinntekter 5 015 4 420
Årets inntekter 0 15 529
Årets kostnader -1 426 -15 408
Utgående Barokkfond 150 929 147 340

 

NOTE 4 MARKEDSFØRING DRIFT
Av kostnaden på kr 59.753,- er kr. 32.584,- brukt til markedsføring, som
utsendelse av gratis blad til boliger i nærområdet og adressevask av
medlemslisten. Kr. 14.498,- er utgiftertil porto, telefon og gebyrer.

 

NOTE 5 ANDRE INNTEKTER
Av inntekten på kr. 149.088,- er kr. 112.000,- inntekt for salg av benker.
Kr. 35.640,- er refusjon av merverdiavgift.