Protokoll fra årsmøtet i Frognerparkens Venner
Tirsdag 25. april 2017

 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
Nils Dannevig ble valgt til møteleder. Wenche Mohr ble valgt til å skrive referat.
Jorun Rossebø og Vibeke Sveaas ble valgt til å undertegne protokollen.
Det møtte 16 personer.

 

2. Godkjenne innkallelse og dagsorden
Innkallelsen ble godkjent. Den utsendte dagsorden ble godkjent.

 

3. Godkjenne årsmeldingen og regnskapet for 2016
Dette ble godkjent. Nils Dannevig leste revisjonsberetningen.

 

4. Valg
Valgkomiteen ved Terje Wiggo Nielsen presenterte sitt forslag.

 

Styreleder, valgt for 2 år:
Wenche Hagan

Styremedlem, gjenvalgt for 2 år:
Hans Fredrik Horn
Yngve Fredheim
Bjørn Petter Kongsgaard

Styremedlem, ikke på valg:
Elin Borgen, Barokkhagens representant i styret
Wenche Mohr
Tove Diesen

Revisor, ikke på valg:
Anne Ingebrigtsen

Vara-revisor, gjenvalgt for 2 år:
Ole Chr Gulli

Valgkomiteen:
Terje Wiggo Nielsen
Nils Thomas Dannevig
Jon A. Skauan

 

Forslaget ble godkjent.

Nils Thomas Dannevig går av som styreleder. Han ble takket og fikk blomster og vin.
John A. Skauan går av som styremedlem, han var ikke tilstede men får bok-gave i posten.

 

5. Eventuelt
Det var ingen saker som var kommet inn under eventuelt.

 

Før møtet holdt eiendomssjef Anne Olaisen fra Kulturetaten et kort foredrag om Kulturetatens planer for serveringsvirksomheten i Frognerparken kafé.

 

Oslo, april 2017

 

Jorun Rossebø            Vibeke Sveaas

(sign)