Protokoll fra årsmøtet i Frognerparkens Venner
Torsdag 9. mai 2019 i Kafe Vigeland

 

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
Wenche Hagan ble valgt til møteleder. Victoria Dahr ble valgt til å skrive referat.
Kjell Jon Karlsen og Renate Hunziker Scapin ble valgt til å undertegne protokollen.
Det møtte 22 personer.

 

2. Godkjenne innkallelse og dagsorden
Innkallelsen ble godkjent. Den utsendte dagsorden ble godkjent.

 

3. Godkjenne årsmeldingen
Dette ble godkjent.

 

4. Godkjenne regnskapet for 2018
Dette ble godkjent. Wenche Hagan leste revisjonsberetningen.

 

5. Behandle innkomne forslag, innsendt innen utgangen av februar

Det var kommet to forslag fra medlem Anne Ingebrigtsen. Disse ble tatt opp og besvart muntlig på årsmøtet.

  1. Kartet i almanakken viser ikke korrekt sykkelsti. Dette skal vi rette opp i 2020 utgaven

  2. Tydelig merking av sykkelsti i parken, og kampanje for informasjon og bøtelegging av syklister som ikke følger skiltene. Bymiljøetaten og Vigeland-museet ønsker ikke mange skilt i parken. Det er politiet som har myndighet til å bøtelegge. Men vi tar dette opp med Bymiljøetaten og alle instanser er klar over problemet.6. Valg

Nils Dannevig møtte fra valgkomiteen og presenterte komiteen sitt forslag. Forslaget ble godkjent.

Styreleder, ikke på valg:
Wenche Hagan

Styremedlem, ikke på valg:
Elin Borgen, Barokkhagens representant i styret
Wenche Mohr
Tove Diesen

Styremedlem, valgt for 2 år:
Yngve Fredheim
Leikny Evjen
Marius Odland

Revisor, valgt for 2 år:
Ole Chr Gulli

Vara-revisor, valgt for 2 år:
Hans Fredrik Horn

Valgkomiteen:
Terje Wiggo Nielsen
Jon A. Skauan
Nils Thomas Dannevig

Pådrivergruppen: Sonja Henie ishall
Ole Christian Gulli
Wenche Hagan

 

Hans Fredrik Horn ble takket for mange års innsats i styret og fikk blomster.
Bjørn Petter Kongsgaard kunne ikke møte og ble takket på siste styremøte.

 

7. Budsjett til orientering
Budsjettet ble delt ut.

Før møtet fortalte Guri Skuggen om Vigeland-jubileet

 


Oslo, mai  2019Kjell Jon Karlsen (sign)                               Renate Hunziker Scapin (sign)