RESULTATREGNSKAP 2016 2015
 
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter          337 500          356 860
Annonse-inntekter 26 900 24 400
Arv, gaver 9 680 1 000
Grasrotandelen 11 410 8 084
Andre inntekter Note 5 149 088 164 300
Sum driftsinntekter 534 578 554 644

 

 

DRIFTSKOSTNADER
Trykking - inkl.utsend. 159 881 136 680
Honorarer medlemsregister       23 736 44 951
Lønn sekretær 157 908 95 538
Arrangementer og bidrag Note 1 52 054 61 718
Markedsføring drift Note 4 59 753 27 360
Barokkgruppens kostnader 1 426 15 408
Sum driftsutgifter 454 758 381 655
Driftsresultat 79 820 172 989

 

 

FINANSPOSTER
Renteinntekter 16 987 24 299
Renteutgifter 0 0
Resultat av finansposter 16 987 24 299
ÅRSRESULTAT      96 807    197 288