RESULTATREGNSKAP 2018 2017
 
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 324,455 345,890
Annonse-inntekter 7,400 9,900
Gaver 2,422 2,449
Betalt for benker av givere 120,000 104,000
Andre inntekter      Note 4                   75,981            57,429
Sum driftsinntekter        530,258 519,668
DRIFTSKOSTNADER
Trykking - inkl.utsend. 163,869 131,859
Lønn sekretær 115,233 101,723
Arrangementer og bidrag Note 1 257,385 50,165
Markedsføring drift 20,464 34,635
Barokkgruppens kostnader 3,270 28,507
Sum driftsutgifter 560,221 346,889
Driftsresultat -29,963 172,779
Renteinntekter 18,937 14,085
ÅRSRESULTAT   -11,026 186,864