Årsberetning 2020 for Frognerparkens Venner

Arrangementer
Dessverre har det ikke vært lett å holde arrangementer i 2020. Men parken er blitt flittig brukt av alle som ønsker å møte bekjente men ikke kan gå på kafe pga smittefare.

Oslo guide Mari Atlanta Lunde har likevel greid å holde eventyrturer i parken. Hun hadde fem slike turer. Disse turene er populære og vi får tilbakemelding om at det er morsomt for både små og store.

Juletreet ble satt opp og tent av Oslos ordfører Marianne Borgen. Mathea Kvalvåg-Andersen sang for de fremmøtte som dessverre bare var styret fra Frognerparkens Venner. Det ble en fin markering likevel og vi la det ut som film på facebook og instagram. Treet gledet alle i parken med sine lys i vintermørket.

Prosjekter
Vi har flere planer for prosjekter i parken, rense dammene, flere benker og treningsstativer.
Vi jobber også med Fjellrommet som ligger i volden bak Frogner Stadion. Det brukes til lager i dag men vi håper at dette rommet kan brukes til et bedre formål som er til glede for flere.

Barokkhagens Venner
Denne undergruppen av Frognerparkens Venner fungerer som en egen enhet med eget styre. Praktisk administrasjon utføres av Frognerparkens Venner. De har eget årsmøte og egen årsberetning. Barokkhagens Venner har 92 medlemmer.

Medlemsblad og nyhetsbrev
Vi har sendt ut 2 medlemsblader, både som papirpost og elektronisk post.
Nyhetsbrev sendes til alle som har registrert sin e-postadresse. Vi bruker facebook og instagram aktivt til å informere. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.

To typer medlemskap
Ved siste årsskifte var det registrert 1337 medlemmer, hvorav 463 er elektroniske medlemmer. De får medlemsbladet og nyhetsbrevet elektronisk. 874 er papirpostmedlemmer og får bladet og almanakken i posten. 384 av våre papirpostmedlemmer har også registrert sin e-post og får derfor nyhetsbrev og medlemsblad på e-post i tillegg.

Vi har fått 138 nye medlemmer og 94 har sluttet.

303 får vårt nyhetsbrev. Du kan få dette på mail selv om du ikke er medlem. Registrer deg ved å sende en mail til post@frognerparkensvenner.no.

Benker, gaver og grasrotandelene
Hele 72 personer kjøpte parkbenk i 2020. Vi har mottatt kr. 3.084,- i gave.
Vi sender en stor takk til alle som velger oss for «grasrotandelen» når de tipper. Det ga oss kr. 20.130,- i inntekt.

Foreningens bidrag til aktører i parken
Frognerparkens Venner har gitt kr. 20.000,- kroner til andre klasse ved teaterskolen sin oppsetning. Vi har støttet Bymuseet med kr. 20.000,- til utstilling.

Parkdriften
Steen & Lund har ansvar for stell av parken. Vi har faste møter med representanter for parkforvaltningen i Oslo kommune. Vi formidler videre henvendelser om parkens tilstand, samt både ros og ris.

Det er mange som er glade for at parken er pen, ryddig og har vakre blomster.

Styret og administrasjon
Styret har 6 medlemmer som deler arbeidsoppgavene mellom seg. Styret har hatt 7 møter i løpet av året, i tillegg foregår mye kontakt via e-post og telefon. Victoria Dahr er daglig leder og tar seg av regnskapet, medlemsregistrering, benker og forefallende arbeid.

Økonomi
Etter avsetning til prosjektfond og Barokkhagens Venner viser regnskapet et lite overskudd. Vi har hatt en stor inntekt fra salg av benker i år og dette settes av i balansen til bruk for prosjekter i parken.

Takk
Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid.
Fortell dine venner og bekjente om oss, nye medlemmer er velkomne!

Oslo, april 2021

I styret for Frognerparkens Venner

Wenche Hagan
Styreleder

Elin Faye Borgen
Marius Odland
Wenche Mohr
Ingrid Haasted
Yngve Fredheim
Bernt Even Kristensen